Điều khoản sử dụng

Nguyên tắc cộng đồng

1. Bạn chấp nhận

A. Bằng việc sử dụng hoặc vào trang MyClip hoặc bất kỳ các sản phẩm, phần mềm, nguồn cấp dữ liệu, và các dịch vụ nào của MyClip được cung cấp cho bạn trên, từ, hoặc thông qua trang MyClip (gọi chung là "Dịch Vụ"), bạn thể hiện bạn đồng ý với (1) các điều khoản và điều kiện này được bổ sung cho các "Điều Khoản Dịch Vụ", (2) Quy chế hoạt động của MyClip, được tìm thấy tại http://myclip.vn/quy-che-hoat-dong và được đưa vào đây bằng dẫn chiếu. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản, Quy chế hoạt động của MyClip thì vui lòng không sử dụng Dịch Vụ.

B. Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, nhưng bạn cần phải xem lại định kỳ bản cập nhật gần nhất tại http://myclip.vn/quy-che-hoat-dong và http://myclip.vn/default/term-condition ; MyClip có thể, theo quyền quyết định của riêng mình, thay đổi hoặc điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ và các chính sách vào bất kỳ thời điểm nào, và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi hoặc điều chỉnh nêu trên. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này được xem là trao bất kỳ các quyền hoặc lợi ích bên thứ ba nào.

C. Đồng ý cho phép MyClip tự động lấy dữ liệu cá nhân đã đăng ký dịch vụ di động trên mạng Viettel.

2. Dịch vụ

A. Các Điều Khoản Dịch Vụ này áp dụng đối với tất cả những người dùng Dịch Vụ, kể cả những người dùng đồng thời là người đóng góp Nội Dung trên Dịch Vụ. “Nội Dung” bao gồm văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh chụp, âm thanh, nhạc, video, các bản kết hợp nghe nhìn, các tính năng tương tác và các tư liệu khác mà bạn có thể xem trên, truy cập thông qua, hoặc đóng góp vào Dịch Vụ. Dịch Vụ bao gồm tất cả các phương diện của MyClip, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ được cung cấp thông qua trang MyClip, chẳng hạn như các kênh MyClip, "Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được (Embeddable Player)" của MyClip, "Ứng Dụng" của MyClip và các ứng dụng khác.

B. Dịch Vụ có thể chứa các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba mà MyClip không sở hữu hoặc kiểm soát. MyClip không kiểm soát, và không nhận trách nhiệm nào đối với nội dung, các chính sách bảo mật, hoặc các cách thực hành của bất kỳ các trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, MyClip sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang bên thứ ba nào. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn giải trừ một cách rõ ràng cho MyClip khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm phát sinh từ việc bạn dùng bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

C. Do vậy, chúng tôi khuyến khích bạn nhận biết được khi bạn rời khỏi Dịch Vụ và đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của từng trang web khác mà bạn vào xem.

3. Các tài khoản MyClip

A. Để truy cập một số tính năng của Dịch Vụ, bạn sẽ phải tạo ra Tài Khoản MyClip. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác khi không được cho phép. Khi tạo tài khoản của mình, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chỉ chịu trách nhiệm đối với hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho MyClip về bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn qua tổng đài miễn phí 198 .

B. Mặc dù MyClip sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của bạn do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của MyClip hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.

4. Sử dụng Dịch Vụ nói chung — Cho phép và hạn chế

MyClip thông qua đây cho phép bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ như được nêu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, với điều kiện là:

A. Bạn đồng ý không truyền đạt trên bất kỳ phương tiện truyền đạt nào bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc Nội Dung khi không có sự cho phép trước bằng văn bản của MyClip, trừ khi MyClip cung cấp phương tiện cho việc truyền đạt đó thông qua chức năng được Dịch Vụ cung cấp (chẳng hạn như Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được).

B. Bạn đồng ý không thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.

C. Bạn đồng ý không truy cập Nội Dung thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào mà không phải là các trang phát lại bằng video của chính Dịch Vụ, Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được, hoặc các phương tiện được cho phép rõ ràng khác mà MyClip có thể chỉ định.

D. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào sau đây trừ khi bạn có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của MyClip:

+ Bán quyền truy cập Dịch Vụ;

+ Bán các chương trình quảng cáo, tài trợ, hoặc khuyến mãi có trên hoặc thuộc phạm vi Dịch Vụ hoặc Nội Dung; hoặc

+ Bán các chương trình quảng cáo, tài trợ, hoặc khuyến mãi trên bất kỳ trang nào của blog hoặc trang web cho phép bật quảng cáo có chứa đựng Nội Dung được truyền đạt thông qua Dịch Vụ, trừ khi tư liệu khác không lấy từ MyClip xuất hiện trên cùng trang và đủ giá trị để làm cơ sở cho việc bán nêu trên.

E. Sử dụng cho mục đích thương mại bị nghiêm cấm không bao gồm:

+ Đăng tải video gốc lên MyClip, hoặc duy trì kênh gốc trên MyClip, để quảng bá hoạt động kinh doanh của bạn hoặc doanh nghiệp hoạt động nghệ thuật;

+ Hiển thị video MyClip thông qua Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được trên blog hoặc trang web cho phép bật quảng cáo, còn phụ thuộc vào các hạn chế quảng cáo quy định ở trên tại Mục 4.D; hoặc

+ Bất kỳ việc sử dụng nào mà MyClip cho phép rõ ràng bằng văn bản.

(Để biết thêm thông tin về nội dung nào cấu thành hành vi sử dụng cho mục đích thương mại bị cấm, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi.)

F. Nếu bạn sử dụng Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được trên trang web của mình, bạn không được thay đổi, thiết lập, hoặc chặn bất kỳ phần hoặc chức năng nào của Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dẫn ngược trở lại trang MyClip.

G. Nếu bạn sử dụng Ứng Dụng Đăng Tải của MyClip, bạn đồng ý rằng ứng dụng này có thể tự động tải xuống và cài đặt các cập nhật tùy từng thời điểm từ MyClip. Những cập nhật này được thiết kế nhằm cải thiện, nâng cao và phát triển thêm Ứng Dụng Đăng Tải và có thể dưới hình thức các hiệu chỉnh lỗi, chức năng nâng cao, mô-đun phần mềm mới và phiên bản mới hoàn toàn. Bạn đồng ý nhận các cập nhật nêu trên (và cho phép MyClip chuyển những cập nhật này cho bạn) như là một phần trong việc bạn sử dụng Ứng Dụng Đăng Tải.

H. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi động bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các "rô-bô," "nhện," hoặc "thiết bị đọc ngoại tuyến," mà truy cập Dịch Vụ theo cách thức gửi nhiều thông báo yêu cầu đến các máy chủ MyClip trong khoảng thời gian nhất định hơn một người có thể tạo ra hợp lý trong cùng khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường. Bất kể có quy định nêu trên, MyClip cho phép các công ty kinh doanh công cụ tìm kiếm công khai sử dụng nhện để sao chép tư liệu từ trang web cho mục đích duy nhất và chỉ trong chừng mực cần thiết là tạo ra các danh mục tư liệu sẵ