My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG USER UPLOAD

Nguyên tắc cộng đồng

1. Bạn chấp nhận

A. Bằng việc sử dụng hoặc vào trang MyClip hoặc bất kỳ các sản phẩm, phần mềm, nguồn cấp dữ liệu, và các dịch vụ nào của MyClip được cung cấp cho bạn trên, từ, hoặc thông qua trang MyClip (gọi chung là "Dịch Vụ"), bạn thể hiện bạn đồng ý với (1) các điều khoản và điều kiện này được bổ sung cho các "Điều Khoản Dịch Vụ", (2) Quy chế hoạt động của MyClip, được tìm thấy tại http://myclip.vn/quy-che-hoat-dong và được đưa vào đây bằng dẫn chiếu. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản, Quy chế hoạt động của MyClip thì vui lòng không sử dụng Dịch Vụ.

B. Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, nhưng bạn cần phải xem lại định kỳ bản cập nhật gần nhất tại http://myclip.vn/quy-che-hoat-dong và http://myclip.vn/default/term-condition ; MyClip có thể, theo quyền quyết định của riêng mình, thay đổi hoặc điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ và các chính sách vào bất kỳ thời điểm nào, và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi hoặc điều chỉnh nêu trên. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này được xem là trao bất kỳ các quyền hoặc lợi ích bên thứ ba nào.

C. Đồng ý cho phép MyClip tự động lấy dữ liệu cá nhân đã đăng ký dịch vụ di động trên mạng Viettel.

2. Dịch vụ

A. Các Điều Khoản Dịch Vụ này áp dụng đối với tất cả những người dùng Dịch Vụ, kể cả những người dùng đồng thời là người đóng góp Nội Dung trên Dịch Vụ. “Nội Dung” bao gồm văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh chụp, âm thanh, nhạc, video, các bản kết hợp nghe nhìn, các tính năng tương tác và các tư liệu khác mà bạn có thể xem trên, truy cập thông qua, hoặc đóng góp vào Dịch Vụ. Dịch Vụ bao gồm tất cả các phương diện của MyClip, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ được cung cấp thông qua trang MyClip, chẳng hạn như các kênh MyClip, "Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được (Embeddable Player)" của MyClip, "Ứng Dụng" của MyClip và các ứng dụng khác.

B. Dịch Vụ có thể chứa các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba mà MyClip không sở hữu hoặc kiểm soát. MyClip không kiểm soát, và không nhận trách nhiệm nào đối với nội dung, các chính sách bảo mật, hoặc các cách thực hành của bất kỳ các trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, MyClip sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang bên thứ ba nào. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn giải trừ một cách rõ ràng cho MyClip khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm phát sinh từ việc bạn dùng bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

C. Do vậy, chúng tôi khuyến khích bạn nhận biết được khi bạn rời khỏi Dịch Vụ và đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của từng trang web khác mà bạn vào xem.

3. Các tài khoản MyClip

A. Để truy cập một số tính năng của Dịch Vụ, bạn sẽ phải tạo ra Tài Khoản MyClip. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác khi không được cho phép. Khi tạo tài khoản của mình, bạn phải cung cấp